Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

26. 12. 2022

Udržitelnost a biodiverzita

Spolupracujeme PRO Planetu

Společenská odpovědnost a přirozený vztah k přírodě vedla majitele společnosti k podpoře a propagování tématu její udržitelnosti. Na přírodu myslíme v globálním měřítku, jsme generálním partnerem Koalice proti palmovému tuku, omezujeme používání živočišných bílkovin v našich produktech nebo podporujeme BIO zpracování potravin. Konkrétními kroky ochraňujeme také krajinu v naší blízkosti. Semix se dlouhodobě stará o 7 lokalit na území Moravy, kde pečuje o obojživelníky, hmyz, ptáky, podporuje druhovou rozmanitost, růst bylin. Velkou snahou je důmyslně v krajině zadržet vodu.

Modrasek krusinovy Koberice | Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

Kozmické ptačí louky – lokalita na území Hlučínsko; největší 72 ha

Zemědělsky málo využitelné místo se proměnilo v ráj pro široké spektrum organismů, kde mají dostatek potravy, klidu a hnízdních příležitostí.

Kozmické ptačí louky jsou územím ucelenějších nivních psárkových a ostřicových luk v povodí řeky Opavy v nadmořské výšce 219 až 220 m, mezi městy Opavou a Ostravou. Kozmické ptačí louky je projekt, kterým byla příroda obohacena o nová území, respektive kdy byly přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy.

Lokalita umožňuje pozorování ptáků během celého hnízdního období a také v průběhu jarních a podzimních tahů z ptačí pozorovatelny. Charakteristickým obyvatelem oblasti jsou čejky chocholaté (Vanellus vanellus)vodouši rudonozí (Tringa totanus) a bekasíny otavní (Gallinago gallinago). Mezi ptáky, které zde trpělivý pozorovatel má šanci zahlédnout, jsou také další chráněné druhy, jako jeřáb popelavý (Grus grus), orel mořský (Haliaeetus albicilla)čáp černý (Ciconia nigra), ledňáček říční (Alcedo atthis), čírka obecná (Anas crecca), čírka modrá (Anas querquedula či moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Z běžnějších, avšak neméně zajímavých druhů ptáků lze zde pozorovat husy velké (Anser anser), kachny divoké (Anas platyrhynshos) a lysky černé (Fulica atra). Na pozorovatelně je umístěno čapí hnízdo. Lokalita se stává důležitou zastávkou na tahu ptáků na jaře i na podzim. Nejsou to jen ptáci, ale je zde také silná populace vzácné ryby piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis)motýla modráska bahenního (Maculinea nausithous) a mnoha druhů obojživelníků a plazů. Od dubna do srpna louky postupně rozkvétají a lze zde vidět koberce kohoutků lučních (Lychnis flos-cuculi), pryskyřníků plazivých (Ranunculus repens), rdesna hadího kořene (Bistorta major), krvavců totenů (Sanguisorba officinalis), kakostů lučních (Geranium pretense), vrbin obecných (Lysimachia vulgaris), kyprejů vrbice (Lythrum salicaria) a dalších bylin.

Konečným cílem projektu, který by měl mít svá navazující pokračování, je vytvořit pro lidi a zvířata atraktivní oblast nadregionálního významu. Po vybudování mnoha tůní a meandrování napřímeného potoka Přehyně zareagovala příroda velmi vstřícně – návratem mnoha živočišných druhů nebo posílením druhů do té doby na hranicích vymření.   

Souvisejícím cílem obnovy Kozmických ptačích luk je podpora vědy a výzkumu. Na revitalizovaném území bude formou odborných průzkumů a spolupráce s univerzitami sledována fauna a flóra a celá tato „zresuscitovaná“ přírodní plocha poslouží prostřednictvím informačních panelů a pozorovacích bodů osvětě. Kozmické ptačí louky mají být ukázkou správných přírodních poměrů pro vzdělání a duševní rozvoj školou povinných dětí. Iniciátoři projektu dělají vše pro to, aby mohli oslovit základní školy s edukativním programem a komentovanou prohlídkou jako vhodným doplňkem vyučování přírodopisu. V lokalitě se pořádají také exkurze pro veřejnost.

Ptačí louky v Kozmicích je lokalita nadregionálního významu. Nabízejí vhodné prostředí pro ptactvo a jeho ochranu, stejně tak pro obojživelníky, zvláště chráněné druhy. Jejich plochu zabírají kvetoucí porosty pro opylovače; více než 6000 keřů (původní české botanické odrůdy) pro opylovače. Zvířata louky využívají také jako úkryt k hnízdění či potravu.

Jedná se o mokřadní lokalitu, kde probíhá malý vodní cyklus. Dochází zde k retenci vody, udržování srážkové vody v krajině, což podporuje propojenost ochrany přírody a zemědělství. Tato lokalita má velký vliv na rozvoj biodiverzity (druhové bohatství, genovou banku). Ochrana druhů zde spočívá také v ochraně jejich stanoviště, tedy přirozeného biotopu. Žijí zde ohrožené i tzv. deštníkové druhy, např. vodouš rudonohý, čejka chocholatá nebo modrásek bahenní, který se stal symbolem lokality.

Kozmické ptačí louky jsou velmi náročné na údržbu. Příroda zde potřebuje pravidelnou péči. Také proto, že zde probíhá pastva koňů a skotu, musíme se věnovat nejen těmto velkým spásačům, ale také zde probíhá seč, údržba ohradníků, ruční seče, výřezy křovin, tvorba a obnova tůní.

Kozmice z dronu mensi | Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

Raduňský mokřad – Opavsko; 1,3 ha

Raduňský mokřad je vytvořen na bývalé, málo hospodářsky využívané ploše. Po zakoupení pozemků bylo odklizeno několik menších černých skládek. Na původně pouze extenzivně využitelné ploše o výměře 1,3 ha je možné vidět komplexy tůní a mokřadů s rozmanitým životem tamních obojživelníků a vodního rostlinstva. Žijí nebo se zde rozmnožují obojživelníci – skokani hnědí (Rana temporaria), skokani štíhlí (Rana dalmatina), komplex zelených skokanů (Rana spp.), ropuchy obecné (Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), kuňky obecné (Bombina variegata), kuňky ohnivé (Bombina bombina) a jejich kříženci, čolci velcí (Triturus cristatus), čolci obecní (Triturus vulgaris), rosničky zelené (Hyla arborea), tedy skupina živočichů, která je v České republice mnohdy na pokraji vyhynutí. Dále zde žijí užovky obojkové (Natrix natrix), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara). Tento mokřadní biotop je volně přístupný veřejnosti celoročně. Tento mokřad je jediná lokalita široko daleko, kde se mohou kuňky rozmnožovat a zimovat a nehrozí jím zánik, lokální biocentrum. Vyžaduje to však pravidelný management, seč, likvidaci invazivních druhů, monitoring kuněk. Uzemí je také ozmnožištěm a stanovištěm ještěrky živorodé, užovky obojkové, čolka velkého a obecného.

radun uvodni foto | Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

Kobeřické motýlí stráně – Opavsko; 4,5 ha

Kobeřické motýlí stráně leží na severovýchodním okraji sádrovcového lomu v nadmořské výšce 236–260 m v katastru obce Kobeřice na Hlučínsku (Opavské Slezsko). Na lokalitě převládají druhově chudší travinné porosty sekundárních trávníků. V středních částech svahu jsou vzácně vyvinuty porosty směřující k širokolistým suchým trávníkům s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin, jako je například hořec křížatý (Gentiana cruciata). Na lokalitě se také vyskytují ohrožené druhy bezobratlých – několik druhů samotářských včel, 32 druhů denních motýlů Lepidoptera: tento počet je jedinečný, a proto se jedná z pohledu denních motýlů o nejcennější lokalitu na celém Hlučínsku. Za zmínku stojí výskyt regionálně vzácného soumračníka slézového (Carcharodus alceae). Z chráněných druhů hmyzu se v území vyskytuje otakárek fenyklový (Papilio machaon), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), čmeláci (Bombus spp.),zdobenec (Trichius spp.), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), v blízkosti lokality byla zaznamenána majka obecná (Meloe prascarabeus).

Stráně jsou domovem jedinečných rostlinných druhů z hlediska Moravskoslezského kraje. Opět vyžadují pravidelný management, probíhá zde pastva ovcí a nutné jsou mozaikové seče i likvidace invazivních druhů, které by způsobily zánik lokality, například střemchy. V území žije 32 druhů denních motýlů, což na Hlučínsku a Opavsku představuje poslední nejcennější území z pohledu denních motýlů vázaných na teplomilná stanoviště.

modrasek bahenni Maculinea nausithous | Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

U Strejčkova lomu – Grygov (Olomoucký kraj) 9 ha

Mezi obcemi Krčmaň a Grygov nedaleko Olomouce se nachází opuštěný vápencový lom, který místní přezdívají Strejčkův. Bývalý vápencový lom je nyní přírodní památka, chráněna pro výskyt koniklece velkokvětého. Jedná se o nejsevernější lokalitu jeho výskytu. Dále zde můžeme najít ještěrky zední, denní motýli, suchomilnou květenu vázanou na málo úživné půdy. Společnost Semix zakoupila pozemky v této oblasti na konci 90. let 20. století.  Vykoupeny také sousední pozemky s cílem přeměnit ornou půdu v biokoridor s osevem regionální květnaté směsi a zvýšit tak přežití mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. Biokoridor o velikosti téměř 3 ha umožňuje migraci jednotlivých druhů v oblasti mezi chráněnými územími U Strejčkova lomu, Cigánských zmol a Bílých hlín, čímž zvětšil životní prostor a poskytl odlišné životní podmínky pro mnoho druhů teplomilné fauny a flóry. Orchidej – vztavač trojzubý, dále astra chlumní, růže galská, hvězdnice zlatovlásek. Modrásci, vřetenušky, okáči, kudlanky. Prostor vyžaduje pravidelný management, především se jedná o mozaikové seče, výřez keřů, likvidace akátů.

krcman uvodni foto mini | Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

Mločí jezírka – Valašská Bystřice (Zlínský k.) 1 ha

V katastru obce Valašská Bystřice, okr. Zlín jsme na jednom bezejmenném potůčku vybudovali kaskádu sedmi jezírek, abychom umožnili rozmnožování silně ohroženého mloka skvrnitého. Mloci se v této oblasti pravidelně v hojném počtu rozmnožovali v bočních tůňkách tohoto potůčku. Před přibližně 15 lety však vlivem povodňového deště došlo k zařezání dna potoka do podloží, v některých místech až do hloubky jednoho metru. Tím zanikly boční tůňky tolik důležité pro vývin vodního stadia larev mloků. Další nepříznivou okolností se staly dlouhé periody bez deště v posledních letech. Potok v jarním i letním období vysychá, což má za následek, že vývoj larviček není dokončen.

V důsledku tohoto negativního vývoje klesly počty dospělých mloků a hrozilo jejich vymření. Vzhledem k dlouhověkosti tohoto druhu obojživelníků byla naděje, že po vybudování jezírek dojde k obnovení reprodukce přeživších mloků, což se nakonec skutečně podařilo.

bystrice uvodni fotka | Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

Louka u kruháče – Opavsko 1 ha

Jedná se o dříve silně zruderalizovanou jednohektarovou plochu vzniklou druhotně při výstavbě kruhového objezdu u Otic. Plocha byla porostlá ruderální vegetací, rostly zde šťovíky (Rumex spp.), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), turanka kanadská (Conyza canadensis), turan roční (Erigeron anuus), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a řada dalších rostlin. Na lokalitu navazovaly uniformní trávníky běžně vysévané podél silnic. Stromové ani keřové patro nebylo na lokalitě vyvinuto.

V roce 2017 byla plocha oseta květnatou luční směsí. Vznikla zde výrazně květnatá mezofilní louka s dominantními kopretinami, štírovníkem, dále šalvějí, úročníkem, kouhoutkem a dalšími bylinami. Už na jaře 2018 objevili louku první typicky luční motýli, jako např. přástevník chrastavcový (Diacrisia sannio) či píďalka (Siona lineta), kteří jsou na území katastru města již vzácní, a několik běžných druhů denních motýlů. 

Jedná se o významné biocentrum v jinak uniformní zemědělské krajině, slouží jako úkryt i zdroj potravy pro živočichy. Pod mostem hnízdí poštolky a loví zde hraboše, kteří se tak nemusí hubit pomocí chemie. Je zde také výskyt ještěrky obecné.

louka | Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

Jezírko a areál firmy Semix – Opavsko

Bylinná louka je součástí areálu naší firmy v Oticích-Rybníčkách. Rozkládá se mezi dvěma výrobními halami a je skvělým útočištěm pro ptáky a hmyz. Směs květnatých bylin byla vybrána tak, aby byla louka pestrá po celou sezonu a nabízela obživu a úkryt mnoha druhům živočichů. Na jaře na louku vysadíme drobné keříky a ovocné stromy naší původní flory, během roku plánujeme citlivé kosení zeleně.  Vegetační mozaiku v krajině jistě v průběhu roku docení i mnoho druhů hmyzu jako motýli nebo samotářské včely. Velkou radost nám od začátku roku dělá hejno kriticky ohrožených koroptví polních, které se na louku rádo vrací.

Po vybudování budov pro výrobu a sklad společnosti Semix jsme zachovali prostor pro vytvoření květnaté louky s jezírkem. Jezírko bude na jaře 23 osázeno původními druhy našich vodních rostlin. V horkých letních dnech poslouží jako zdroj vody pro ptáky. Je vytvořeno přírodním způsobem a jako řešení zachytávání dešťové vody ze střech výrobních budov. Skvělé útočiště pro hmyz a ptáky. Vyseli jsme směs lučních květin, louka je pestrá po celou sezonu a nabízí obživu a úkryt mnoha druhům živočichů. Okraje louky jsme osázeli původními keři naší flóry – hlohy, trnkami, šípkovými růžemi, zimolezy, řešetláky, brsleny, kalinami a svídami. Vysadili jsme také ovocné stromy starých původních a odolných odrůd ovoce (jablka, višně, třešně). Louka u jezírka slouží také jako setkávací a relaxační prostor pro naše zaměstnance.

Naše ekologické aktivity můžete podpořit nákupem produktů PRO Planetu, planetárního Merche, nebo se můžete stát parterem na stránkách SEMIX NATURA.

Sdílet

Vybíráme pro vás z kategorie
Udržitelnost a biodiverzita

S novou rostlinnou řadou PRO Planetu přicházíme z přesvědčení

04. 01. 2023

Společnost Semix Pluso, která je od svých počátků velmi aktivní v ochraně přírody i osvětě v oblasti zdravých potravin, se...

Biodiverzita a udržitelnost. Přírodě se musí pomáhat

03. 01. 2023

V posledních letech česká krajina prochází negativním trendem, kdy jsou ničeny pro přírodu velice cenné lokality, ubývají nejen jedinci, ale...

Naše ekoaktivity, zveme na návštěvu Moravskou krajinou

26. 12. 2022

Společenská odpovědnost a přirozený vztah k přírodě vedla majitele společnosti k podpoře a propagování tématu její udržitelnosti. Na přírodu myslíme...